مهلت ثبت‌نام بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر به آخرین روز خود رسید.