همزمان با گرمای شدید تابستان برق برخی مناطق اهواز قطع شد.