شگرد عجیب سارقان خودرو برای فرار از دست پلیس جواب نداد.