رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گزارش نظارتی یکساله پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سال 95 شهرداری تهران را در سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تحویل خواهد داد.